Zásady ochrany osobných údajov

1. Aké osobné údaje spracúvame?

Zaslanie cenovej ponuky a poskytnutie informácii o službách a o možnosti spolupráce

Aby sme vám mohli zaslať cenovú ponuku, prípadne ďalšie cenné informácie o našich službách a možnosti obchodnej spolupráce, a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

Marketing/Newsletter

Aby sme vám mohli zasielať informácie o službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

Registrácia

V súvislosti s registráciou na našej Internetovej stránke, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

2. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

a) Zaslanie cenovej ponuky a informácií a registrácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytnutia informácii o našich službách, vzájomného kontaktovania, zaslania cenových ponúk, registrácie užívateľa a poskytnutia informácii o obchodnej spolupráci. Vaše údaje spracúvame na základe zákona, oprávneného záujmu alebo Vášho dobrovoľného súhlasu.

b) Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania informácií o službách, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. V prípade ak ste už našim odberateľom, Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu.

3. Aký je náš oprávnený záujem?

V prípade ak ste už našim odberateľom, t.j. v minulosti ste sa už prihlásili na odber noviniek, dovoľujeme si Vám zasielať newsletter na základe oprávneného záujmu. Táto marketingová aktivita bezprostredne súvisí s poskytovaním služieb a informácii o novinkách. V tejto súvislosti spracúvame len Váš email. Samozrejme máte možnosť kedykoľvek zasielanie newsletterov zastaviť, o čom budete informovaný aj priamo v zaslanom newsletteri. Priamy marketing je našim oprávneným záujmom v zmysle GDPR.

4. Ako nám môžete dať súhlas?

Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov žiadame len v dvoch prípadoch:

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

5. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

6. Komu vaše údaje poskytujeme?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých sprostredkovateľov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Za účelom poskytovania našich služieb a poskytujeme osobné údaje:

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Účtovníctvo

a) Účtovné doklady sa zo zákona uchovávajú po dobu 10 rokov.

Cenové ponuky

a) Zaslané cenové ponuky sa uchovávajú po dobu jej vybavenia, najviac po dobu 1 roka.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

a) Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Marketing

a) Vašu e-mailovú adresu uchovávame pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým ste nám dali súhlas na spracovanie, najviac po dobu 5 rokov.

Registrácia

a) Vaše osobné údaje v súvislosti s registráciou uchovávame pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým ste nám dali súhlas na spracovanie, najviac po dobu 5 rokov. Svoj účet môžete kedykoľvek vymazať.

8. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje ktoré spracúvame za vyššie uvedenými účelmi spravidla neprenášame do tretích krajín, avšak pri využívaní služieb spoločností poskytujúcich náš webhosting môže dochádzať k cezhraničnému prenosu osobných údajov v rámci štátov Európskej Únie. V týchto prípadoch sú však tieto cezhraničné prenosy zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, takže prenosy majú podľa rozhodnutia Európskej komisie povahu cezhraničných prenosov do tretej krajiny, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. O „Privacy Shield“ sa môžete dozvedieť tu: https://www.privacyshield.gov/welcome.

9. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť cez kontaktný formulár
Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

10. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej forme, pričom nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania alebo profilovania. Listinná forma spracúvania Vašich osobných údajov sa vykonáva len z dôvodu vedenia účtovníctva.

11. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.
Technické prostriedky na spracúvanie osobných údajov sú náležite zabezpečené heslami, šifrovaním, ktoré poznajú len oprávnené osoby. Tieto technické prostriedky sú uložené v našich priestoroch, pričom sa nevynášajú ani neprenášajú. Prístup k nim majú len poverené osoby, ktoré sú riadne poučené, ovládajú našu interné predpisy a smernice upravujúce nakladanie s osobnými údajmi.

12. Sociálne médiá

Naša Internetová stránka môže obsahovať funkcie sociálnych médií ako napr. tlačidlo „Like“, alebo tlačidlo „Share on Facebook“. Prevádzkovateľ môže dostávať komentáre alebo odkazy, ktoré používateľ zdieľal na webových stránkach Prevádzkovateľa na Facebooku. Prevádzkovateľ môže okrem toho získavať údaje uvedené vo verejnom profile používateľa na Facebooku a všetky informácie, ktoré používateľ siete Facebook zdieľa pomocou služieb Prevádzkovateľa. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia politikou ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá tieto funkcie poskytuje, ako je napr. https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

13. Aké máte práva podľa GDPR?

a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

Ako môžete tieto práva vykonávať? S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť: emailom na adresu: info@letaky.online tel.: +421 901/921320

14. IP Adresa a Cookies

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

Súbory cookies využívame na:

15. Vybavenie žiadostí

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie vašej totožnosti.
Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné.
V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk).

© 2018 - 2020 letaky.online